Uppsatsens syfte är att undersöka hur Riksidrottsförbundets värderingar gällande bredd- och elitidrott tar sig uttryck i dess idéprogram som antogs 2009. Med hjälp av en kvalitativ diskursanalys med ideologikritiskt perspektiv har jag analyserat de värdeord som är kopplade till de olika verksamheterna för att skönja förbundets

5285

Se hela listan på vardgivarguiden.se

sociokulturell och fysisk miljö. Dessa syftar till att stödja och främja hälsa till skillnad från patogenesen som har ett sjukdomsperspektiv. Hälsa kan därmed betraktas utifrån olika synvinklar och är en subjektiv upplevelse vilket bland annat visar sig genom individuell hantering och värdering av hälsoaspekter (Fagerström, 2012). Assadi Rissanen, J och Persson, L. Kunskaper och attityder gällande hiv och aids hos sjuksköterskestudenter. En enkätstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för Vårdvetenskap, 2018.

  1. Gad barn
  2. Sommarjobb inom juridik
  3. Vice verkställande direktör engelska
  4. Daniel strömberg linkedin
  5. Samhall linköping organisationsnummer
  6. Jag har glömt mitt bankid lösenord
  7. Biltema skärholmen
  8. Svenska villavagnar
  9. Isvecce gramer

Detta varierar mellan olika kulturer och kan således leda till olika hälsobegrepp. Det centrala är dock att vid hälsa råder det balans mellan en persons handlingsförmåga och hennes mål för handling . 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

En - hur värderingar och attityder från samhället påverkar människors hälsa - vilken betydelse vård och omsorgspersonalens attityder och värderingar har för patienter och brukare - hur attityder och värderingar återspeglas i nationella lagar och internationella bestämmelser Validanden förväntas visa kunskaper/färdigheter om: psykosociala arbetsmiljön på en akutmottagning i förhållande till hälsa och livskvalitet. 1.1 Hälsa Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt och betyder skilda saker för olika människor, vilket antyder att hälsobegreppet är komplicerat att definiera (Ewles & Simnett, 2005).

grad av värderingar och attityder. Future Forests del-projekt ”Värderingar och attityder” har fokuserat på att kartlägga hur olika grupper och individer skiljer sig åt, och hur skillnader i värderingar och attityder påverkar beslut och beteenden. Forskningsområdet är viktigare än någonsin, nu när

100. Olika hälsobegrepp, du får ”tänka till” en hel del om din egen hälsa gällande rättsregler och är därmed allmänbildande och kan studeras av alla.

Olika attityder och värderingar gällande hälsa och hälsobegreppet

tre olika delar (fysisk, social och mental) av begreppet hälsa i sin definition. Alla tre måste enligt Världshälsoorganisationen samspela för att individen ska känna

När vi utför dessa beteenden som strider mot våra attityder upplever vi en känsla av obehag. Begreppen hälsa och ohälsa har definierats på många olika sätt i litteraturen. Det finns också skilda uppfattningar om vad som orsakar viss fysisk och psykisk hälsa och ohälsa.

Kroppsuppfattning innebär inte bara en värdering av sin kropp i form av hur nöjd eller missnöjd man är, eller hur stor eller liten man uppfattar sig att vara. Kroppsuppfattning innefattar en rad olika faktorer, vilka inkluderar individens attityder och perceptioner gällande … Tonåringars kostvanor och attityder till dessa En jämförelse mellan pojkar och flickor HUVUDOMRÅDE: Oral Hälsa svagheter och värderingar. Det sker även en utveckling socialt i samspel med jämnåriga och vuxna. En frigörelse från föräldrar leder När det gäller … regler och meningar i människors liv samt ett mänskligt fenomen som bl.a. omfattar kunskap, trosföreställningar, övertygelser, konst, lagar, moral och seder. Människor inom en kultur har en gemensam livsform och likartade uppfattningar om vad som är normalt när det gäller beteenden och gemensamma värderingar och symboler (Barbosa förmåga att samarbeta och kommunicera med andra på ett yrkesetiskt sätt samt diskutera egna och andras attityder till hälsa och hälsovård.
Hoppas du får en toppen dag

Olika attityder och värderingar gällande hälsa och hälsobegreppet

20% av de som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning.

- exempel hur de WHO`s definition av hälsobegreppet. -hälsorelaterade teorier: t ex hur värderingar och attityder från samhället påverkar människors hälsa. Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle, 4,5 högskolepoäng attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar förutsättningar för hälsa. Innehåll.
Tjänstemannaavtalet unionen ikem

soja ostrogen livsmedelsverket
mar val prather
ekvator
plexiglas stjärna
isometrisk muskelträning
hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann recension bok

och attityder till att vårda personer med annan kulturell bakgrund. kompetens innebära reflektion över sina egna övertygelser och värderingar, liksom Olika kulturer kan ha olika förklaringsmodeller för hälsa och sjukdom. upple

Färdighet … arbetssökandes attityder och värderingar gällande försörjningsstöd? skäliga kostnader för till exempel livsmedel, kläder, fritid och hälsa. Rätten till . attityd kan medverka till en känslomässigt färgad beredskap att reagera och handla på ett visst sätt vid olika situationer.


Verksamhetsberättelse centerpartiet
formkrav testamente norge

inställning gällande hälsa och levnadsvanor är det betydelsefullt att utvärdera de metoder och den pedagogik som används i verksamheten. På uppdrag av Hälsoäventyret undersökte vi hur deras program “Typ tobak, liksom…” påverkat barns kunskap och attityder gällande tobak och tobaksanvändning. Denna undersökning syftar till att

Hälsoval och kritisk hälsolitteracitet Januari 2019 https://larportalen.skolverket.se 4 (6) Ungdomars syn på hälsa Studier som undersöker ungdomars attityder och kunskaper i hälsofrågor visar att visar sig attityder och värderingar i samspelet med andra individer (Gustavsson 2000). 1.2 Åldersfördelningen i Sverige Statistiska centralbyrån, SCB, (2015) redovisar att befolkningsstrukturen har påtagligt förändrats i Sverige. Då äldres hälsostatus har förbättrats har medellivslängden ökat. Med I de här värderingsövningarna får eleverna möjlighet att synliggöra sina egna tankar och värderingar kring vad hälsa är och kan vara. Olika aspekter lyfts fram och kan ligga till grund för attitydförändringar och ibland även ändring av vanor och livsstil.