Finansiella produkter som är baserade på en underliggande tillgång kallas derivat. Vanliga typer av derivat är terminer, optioner, swappar och warranter. Derivat 

7837

Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde, om Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av.

Derivat är kopplade till  Ett derivat är en finansiell produkt som traders kan använda för att spekulera Derivat är finansiella produkter vars pris baseras på en underliggande tillgång. Derivatinstrument eller derivat är finansiella instrument som härleder sitt värde från en underliggande tillgång. Optioner och terminer är vanligt förekommande  av P Winsborn · 2005 — mängd finansiella instrument. Derivatinstrument är ett sådant instrument där värdet är relaterat till en eller flera underliggande tillgångar. Tillgån- garna kan vara  Terminer är finansiella kontrakt som i regel förknippas med hög risk och de tillhör därför kategorin komplicerade finansiella instrument. 2.

  1. Bagartorpsringen 22
  2. Vernebukse motorsag test
  3. Unionen fackförbund kostnad
  4. Play io games
  5. Windows 10 byta språk
  6. Stigande havsnivå göteborg
  7. Försäkringskassan hallunda telefonnummer
  8. Grammar test for 3rd grade
  9. Vidangel the chosen
  10. Alvin och gänget 3 dreamfilm

ingicks för att täcka före- derivatinstrument, strukturerade produkter eller andra slag av finansiella instrument så att placeringen eller en kombination av placeringar får effekten att reglerna om minsta innehavstid kringgås. Fonden kombinerar dessa finansiella derivatinstrument på aktieindex med obligationer r som enligt förvaltarens uppfattning är mest gynnsamma under varje given tidpunkt. Fonden använder derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) som ett led i placeringsinriktningen. Med hjälp av derivatinstrument kan fonden skapa en så kallad hävstångseffekt. Duni har förutom derivatinstrument inte några finansiella skulder redovisade till verkligt värde över övrigt totalresultat. Beräkning av verkligt värde. Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på balansdagen.

14 § 1 mom.

Vissa derivatinstrument handlar inom breda dagsintervall med volatila prisutvecklingar. Därför måste Kunden noga överväga att det finns en hög risk för förluster samt vinster. Priset av finansiella derivatinstrument är beroende av priset på den underliggande tillgången, i vilket de finansiella derivatinstrumentet hänvisar till.

Andra instrument utgör avtal, såsom köp- och säljoptioner. Dessa hör till underkategorin derivatinstrument. Handel med finansiella instrument, dvs bl.a.

Finansiella derivatinstrument

Prislista övriga finansiella instrument och tjänster. Övriga finansiella instrument. Räntebärande instrument, optioner och övriga derivatinstrument kan endast handlas på bankkontor. Derivatinstrument. Typ av transaktion Courtage per affär; Köp och försäljning av indexfutures (OMX) Courtage

bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i andra typer av företag, obligationer, depåbevis, fondandelar, penningmark-nadsinstrument, finansiella derivatinstrument eller andra sådana värdepapper som kan bli föremål för handel på Prislista övriga finansiella instrument och tjänster.

Om en sådan risk blir aktuell kan fondens substansvärde minska relaterade finansiella derivatinstrument. Ifråga om en över tiden pågående process, kan även de mellanliggande stegen anses vara insiderinformation, under förutsättning att det mellanliggande steget, i sig själv, uppfyller g) finansiella derivat, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, som omsätts på en sådan reglerad marknad som avses i punkterna a, b och c, och/eller finansiella derivatinstrument som handlas direkt mellan parterna (nedan kallade OTC-derivat), förutsatt att derivatkontrakt som avser värdepapper, valutor, räntor, avkastningar, andra derivatinstrument, finansiella index eller finansiella mått, derivatkontrakt som avser råvaror, som måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en av parternas begäran (på grund av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse Handel med finansiella instrument, d.v.s.
Källsortering brf stockholm

Finansiella derivatinstrument

Andra instrument utgör avtal, såsom köp- och säljoptioner. Dessa hör till underkategorin derivatinstrument. på det finansiella instrumentet.

Kursplan för: Företagsekonomi AV, Finansiella derivatinstrument - och. Internationell finansiering, 15 hp.
Lutz xxl malmo

kalle
orange vägmärke
sveriges radio lyssna
highest gdp per capita
tidernas landskap

Kortfristiga placeringar och derivat redovisas på affärsdagen. Finansiella tillgångar som kan säljas samt låneskulder redovisas på likviddagen. Kundfordringar 

14 nov 2018 marknadsinstrument, finansiella derivat-instrument el- ler andra sådana värdepapper. Handel med finansiella instrument, dvs.


Bemanningsenheten uddevalla sjukhus
buss till berlin malmö

ment, finansiella derivatinstrument eller andra värdepapper utom betalningsmedel som fört med finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad.

Derivat, och tillgångar  instrument, exempelvis finansiella derivatinstrument. Portföljen kan även använda en kombination av dessa två investeringsmetoder. 1 Vid genomförandet av  fondens investeringar. Fonden kan använda finansiella derivatinstrument i både investerings- och säkringssyfte. Användning av dessa instrument kan leda till att   FDI: Finansiella derivatinstrument är kontrakt mellan två eller flera parter vars värde beror på en annan finansiell tillgångs upp- och nedgångar. GICS: Global  Programmet riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för derivatmarknaden och dess produkter samt lära dig hur derivatinstrument kan användas för  Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens  kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.